بابل تی(نوشیدنی) (2)

چیپس پرینگلز (2)

نودل های کُره ای (10)